LEDNINGSGRUPPS- OCH TEAMUTVECKLING

 

Det är inte ovanligt att medlemmar i en ledningsgrupp uppfattar sig mer som enskilda chefer med konkurrerande intressen än som medlemmar i ett team som jobbar mot samma mål. Arbetssättet i en sådan ledningsgrupp kännetecknas framförallt av möten där avrapporteringar och operativa problem tar stor plats. Strategiska frågor är ofta nedprioriterade till förmån för det som är brinnande här och nu. Cheferna konkurrerar om hur resurserna ska fördelas, istället för att ta ansvar för helheten. Om man istället tittar på en välfungerade ledningsgrupp så kan man se att var och en med engagemang har tagit på sig ansvaret att agera för helhetens bästa snarare än att enbart agera representant för sitt eget ansvarsområde. Medlemmarna ser varandra som sparringpartners istället för konkurrenter och kompetensen i gruppen används kreativt och strategiskt till problemlösning och långsiktig utveckling.

För att komma dit behöver man tydliggöra ledningsgruppens uppgift och mål och ta ut riktningen för gruppens arbete. Man behöver definiera hur man vill ha det när man arbetar tillsammans och skapa tydlighet i roller och relationer. Först när det är gjort kan ledningsgruppen bli en trygg och kreativ arena där det egna ledarskapet kan utvecklas och kunskap genereras. Målet är att utveckla en effektiv, kreativ och trygg grupp som kännetecknas av ett tydligt uppdrag, ömsesidigt förtroende, öppenhet och där medlemmarna tar ansvar för ledningsgruppens gemensamma beslut och resultat. Vi arbetar med att skapa förändring som inte bara ser bra ut på papperet utan verkligen innebär förändrade beteenden och bestående, förbättrade resultat. Därför använder vi oss av gruppens affärsmål och de verkliga utmaningar och problem som gruppens medlemmar möter i sin vardag i vår ledningsgrupps- eller teamutveckling.
 

Återkommande teman i ledningsgruppsutveckling är:

> Vad är ledningsgruppens/teamets uppgift och roll?
> Hur ska roll- och ansvarsfördelning se ut?
> Hur ska fördelningen mellan strategiska frågor se ut?
> Hur samspel och samverkan ska fungera.
> Hur ska mötesstrukturen gynna effektivitet, öppenhet och kreativitet?
> Hur ska beslutsgången se ut?
> Hur kan man leda förändrings och strategiarbete?
> Självinsiktens betydelse för samarbete och för förmågan att leda.
> Konflikthantering, förståelse och kunskap kopplat till vilket ansvar som ligger på enskilda personer.

Att satsa på en ledningsgrupps- eller teamutveckling ger förutsättningar för följande effekter:

> Ökad effektivitet och tydligare ansvarsfördelning.
> Ökat ansvarstagande.
> Ökad tillit, öppenhet och delaktighet.
> Ökad förståelse för helheten och varandra/varandras verksamheter.
> Bättre samarbete/samverkan och ökad arbetstillfredställelse.

 

Vi arbetar även med teamutveckling för många andra typer av arbetsgrupper och använder oss då av ett arbetsätt liknande det som beskrivs ovan, förutom de teman som specifikt gäller ledningsgruppsarbete. Upplägg, innehåll och metod kommer självklart att variera beroende på kundens specifika situation och behov. De kan t.ex. vara en kombination av intervjuer, workshops och ordinarie ledningsgrupps-/teammöten som är förlängda för att ge utrymme för reflektion, feedback och lärare.

Ni är välkomna att höra av er så berättar vi mer!